INFORMACJE DLA AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma  zobowiązują się do następujących czynności:

  1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe.
  2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym.
  3. Współpracy z redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
  4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem.
  5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.
  6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych.
  7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
  8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
  9. Wskazania ewentualnych błędów i poprawek przed ostatecznym opublikowaniem pracy.
  10. Podpisania oświadczenia, że ewentualne błędy niedostrzeżone w korekcie autorskiej leżą po stronie Autora.

Wyrażenie przez autora/autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopismie  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.
 

I. SKŁADANIE TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

1. Redakcja przyjmuje materiały do kolejnych numerów czasopisma w następujących cyklach:

•  zgłoszenia propozycji artykułów - należy składać w terminach: od 1 kwietnia do 30 kwietnia (do drugiego numeru danego roku) i od 1 listopada do 30 listopada (do pierwszego numeru następnego roku);

•  teksty zgłoszonych publikacji, opracowane według wewnętrznych wymogów czasopisma - należy składać w terminach: od 1 maja do 31 maja (do drugiego numeru danego roku) i od 1 grudnia do 31 grudnia (do pierwszego numeru następnego roku).

2. Zgłoszenia publikacji zawierające imię i nazwisko autora, informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy) oraz tytuł publikacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ziwgibredakcja@ahe.lodz.pl .

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

II. OPRACOWANIE TEKSTU

A. Format tekstu

1. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) - marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm; interlinie: 1,5 wiersza; wydruk czcionką Times New Roman 12 p.

2. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 12 stron, a recenzji i sprawozdań z konferencji

i zjazdów - 4 stron.

3. Do artykułu należy dołączyć streszczenia: w języku polskim i angielskim

(wraz z anglojęzycznym tytułem artykułu), o objętości do 0,5 strony.

4. Pracę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach tekstu wydrukowanego oraz w wersji elektronicznej z zapisem w programie Microsoft Word w formacie *.doc (lub *.rtf).

B. Układ tekstu

1. Tekst powinien zawierać następujące elementy:

•  Autor i tytuł

•  Podtytuły

•  Streszczenie i tytuł w języku angielskim

•  Bibliografia

•  Streszczenie w języku polskim.

2. Winna być zamieszczona krótka nota o autorze (w przypisie), zawierająca tytuł/stopień naukowy, funkcję/stanowisko oraz miejsce pracy (Katedra-Zakład, Uczelnia) według wzoru:

Jan Wasilewski*

(tytuł artykułu)

na dole pierwszej strony treść informacji o autorze w przypisie, np.:

___________________________________

* Dr Jan Wasilewski, adiunkt w Zakładzie Demografii Wyższej Szkoły....

Do wpisania powyższych danych służy formularz KWESTIONARIUSZ AUTORA ZGŁASZAJĄCEGO ARTYKUŁ DO PUBLIKACJI (2. część OAA)

C. Przypisy, bibliografia, cytowania

1. Przypisy autora w tekście powinny być w miarę nieliczne i umieszczone u dołu strony.

2. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w układzie: Nazwisko i inicjał imienia autora (rok wydania), Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron (numeracja stron dotyczy wydawnictw ciągłych), np.:

Majewski M. (1999), Matematyka. Zbiór zadań dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa. [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)]

Zieliński A. (2003), Techniki organizatorskie. Nowe spojrzenie, "Przegląd Organizacji", nr 2,

s. 26-40. [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]

Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

3. W tekście należy zaznaczyć nazwisko autora, rok wydania i numerację stron według wzoru:

(Majewski, 1999: 54-58)

lub np.: "według badań Zielińskiego (2003)".

4. Bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.

III. CZAS OPRACOWANIA I PUBLIKACJI TEKSTÓW

Średni czas wstępnej oceny zgłaszanego manuskryptu przez redakcję czasopisma wynosi 30 dni.  Średni czas przeprowadzania recenzji to 60 dni. Średni czas opublikowania artykułu (wraz z recenzowaniem i procesami edytorskimi) – 240 dni.