Etyka publikacyjna

I. Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej

Redakcja czasopisma wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Wydawcy, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

Teksty złożone w redakcji "Zarządzania Innowacyjnego w Gospodarce i Biznesie" nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania. Złożenie tekstu do publikacji wymaga przeniesienia przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu Od autorów wymagane jest podpisanie oświadczenia autorskiego (OŚWIADCZENIE AUTORA ARTUKUŁU.pdf [OAA]), w którym autor potwierdza oryginalność zgłoszonego tekstu oraz OŚWIADCZENIE O WSPÓŁAUTORSTWIE (3. część OAA), w którym określa się wkład procentowy poszczególnych autorów w napisanie tekstu wieloautorskiego. Autor(-zy) zobowiązani są do podawania źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.

II. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma  zobowiązują się do następujących czynności:

  1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.
  2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku, a w przypadku odmowy uzasadnienia swojej decyzji.
  3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
  4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.
  5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego autorem/autorką.
  6. Informowania autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

Autor/autorka ma prawo odwołać się od decyzji o niepublikowaniu jego artykułu do redaktora naczelnego czasopisma. Redaktor naczelny czasopisma  po konsultacji z działami redakcji może utrzymać lub zmienić decyzję.