Cel i zakres tematyczny

Czasopismo Zarzadzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie  to półrocznik służący społecznościom naukowym, praktykom i studentom zajmującymi się zarzadzaniem, innowacjami i logistyką. Czasopismo jest periodykiem kierunku Zarzadzanie  i Transport wydawanym  od 2005 roku przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Zakres tematyczny czasopisma koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce współczesnego zarządzania. Na jego łamach autorzy wymieniają poglądy w obszarze koncepcji, metod i narzędzi zarządzania, zagadnień  logistyki, jakości, marketingu, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi, a także strategii i procesów zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonującymi w odrębnych sferach. Prezentowany jest także dorobek naukowy pracowników Akademii, doktorantów  i  studentów. Czasopismo służy również praktykom zarządzania dla prezentacji własnych doświadczeń menedżerskich.