Informacje dla recenzentów

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma  zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki. Komentarze i opinie recenzentów, które wracają do autorów, powinny być bezstronne, jasne i treściwe.
 2. Terminowego sporządzenia recenzji. Jeżeli inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiają recenzentowi dotrzymanie terminów, recenzent powinien zaniechać recenzowania. W sytuacji zaistnienia opóźnienia recenzent winien powiadomić redakcję czasopisma o przesunięciu terminu dostarczenia recenzji.
 3. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych m.in. poprzez wskazanie autorom innych źródeł, nie ujętych w pracy, a istotnych dla podejmowanego pola badawczego.
 4. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, której dotyczą recenzowane artykuły naukowe, nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką.
 5. Poinformowania redakcji o naruszeniu standardów etycznych w recenzowanych artykułach autorów publikacji, w tym przede wszystkim o plagiatach i autoplagiatach.
 6. Poinformowania redakcji o możliwym pojawieniu się konfliktu interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką. Recenzenci mogą odmówić recenzji, jeżeli uważają, że opiniowanie pracy narusza konflikt interesów lub stoi w sprzeczności z ich interesami.
 7. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. Prace można udostępniać innym osobom jedynie za zgodą autora, redaktorów lub zespołu wydawniczego.

 

 1. Do każdego numeru półrocznika redakcja powołuje przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów. Recenzent zobowiązany jest ocenić artykuł wg kryteriów podanych w formularzu TABELA RECENZJI.pdf.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Nazwiska autorów zgłaszanych do recenzji nie są znane otrzymującym je recenzentom (double blind review).
 6. Na podstawie recenzji artykuł kierowany jest do druku, natomiast w przypadku odrzucenia artykułu nie jest on kierowany do publikacji. Po weryfikacji tekstu może on być zgłoszony do kolejnego numeru czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, raz w roku na stronie www czasopisma podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów współpracujących.