OD REDAKCJI

Czasopismo naukowe "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" jest periodykiem poświęconym problematyce innowacji w teorii i praktyce zarządzania.

Rozwój metod zarządzania, badania ukierunkowane teoretycznie i aplikacyjnie oraz działalność ekspercka służą unowocześnianiu praktyki i realizowaniu jej wyzwań. Dla integrowania i inspirowania środowiska naukowego niezbędna jest wymiana myśli i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań i studiów. "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" stworzyło naukowe forum dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, analizujących z własnej perspektywy badawczej problemy zarządzania i ich uwarunkowania oraz kreujących i rozwijających nowe tendencje w zarządzaniu.

"Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" jest czasopismem kierunku Zarządzanie, wydawanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Ma status półrocznika i ukazuje się od 2005 roku. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg ponadregionalny. Na liście B czasopism MNiSW otrzymało 6 p. (2016). Indeksowane jest w bazach: Pol-index i Index Copernicus (ICV 2016 59,14) oraz obecne w bazach BazEcon i BazHum. Posiada numer DOI 10.25312/2391-5129.

Czasopismo w lipcu 2021 zostało przyjęte do bazy European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS, ogólnodostępnego indeksu czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzonego przez Norwegian Center for Research Data.
Profil czasopisma w bazie: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=5...

Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE ( Comittee on Publication Ethics). 

W czasopiśmie zamieszczane są publikacje z następujących zakresów:
I Studia teoretyczne, II Wyniki badań empirycznych, III Prace młodych naukowców i studentów, IV Recenzje, V Informacje o odbytych i planowanych konferencjach i zjazdach.

Zapraszamy autorów do publikowania w naszym czasopiśmie.