INFORMACJE DLA AUTORÓW

INFORMACJE DLA AUTORÓW

I. SKŁADANIE TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

Redakcja przyjmuje materiały do kolejnych numerów czasopisma w następujących cyklach:

  • zgłoszenia propozycji artykułów - należy składać w terminach: od 1 kwietnia do 30 kwietnia (do drugiego numeru danego roku) i od 1 listopada do 30 listopada (do pierwszego numeru następnego roku);
  • teksty zgłoszonych publikacji, opracowane według wewnętrzynch wymogów czasopisma - należy składać w terminach: od 1 maja do 31 maja (do drugiego numeru danego roku) i od 1 grudnia do 31 grudnia (do pierwszego numeru następnego roku).

 

Zgłoszenia publikacji zawierające imię i nazwisko autora, informację o autorze (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy) oraz tytuł publikacji należy pocztą elektroniczną na adres: ziwgibredakcja@ahe.lodz.pl .

Teksty złożone w redakcji "Zarządzania Innowacyjnego w Gospodarce i Biznesie" nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.

Złożenie tekstu do publikacji wymaga przeniesienia przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu (formularz oświadczenia do pobrania).

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

II. OPRACOWANIE TEKSTU

A. Format tekstu
1. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) - marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm; interlinie: 1,5 wiersza; wydruk czcionką Times New Roman 12 p.
2. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 12 stron, a recenzji i sprawozdań z konferencji i zjazdów - 4 stron.
3. Do artykułu należy dołączyć streszczenia: w języku polskim i angielskim (wraz z anglojęzycznym tytułem artykułu), o objętości do 0,5 strony.
4. Pracę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach tekstu wydrukowanego oraz w wersji elektronicznej z zapisem w programie Microsoft Word w formacie *.doc (lub *.rtf).

B. Układ tekstu
1. Tekst powinien zawierać następujące elementy:

  • Autor i tytuł
  • Podtytuły
  • Streszczenie i tytuł w języku angielskim
  • Bibliografia
  • Streszczenie w języku polskim.

 

2. Winna być zamieszczona krótka nota o autorze (w przypisie), zawierająca tytuł/stopień naukowy, funkcję/stanowisko oraz miejsce pracy (Katedra-Zakład, Uczelnia) według wzoru:

Jan Wasilewski*
(tytuł artykułu)
na dole pierwszej strony treść informacji o autorze w przypisie, np.:

____________________________________
* Dr Jan Wasilewski, adiunkt w Zakładzie Demografii Wyższej Szkoły....


C. Przypisy, bibliografia, cytowania
1. Przypisy autora w tekście powinny być w miarę nieliczne i umieszczone u dołu strony.

2. Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w układzie: Nazwisko i inicjał imienia autora (rok wydania), Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron (numeracja stron dotyczy wydawnictw ciągłych), np.:

Majewski M. (1999), Matematyka. Zbiór zadań dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa. [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)]

Zieliński A. (2003), Techniki organizatorskie. Nowe spojrzenie, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 26-40. [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]

Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

3. W tekście należy zaznaczyć nazwisko autora, rok wydania i numerację stron według wzoru:
(Majewski, 1999: 54-58)

lub np.: "według badań Zielińskiego (2003)".
4. Bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.

III. Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie"

1. Do oceny każdej numeru czasopisma powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza AHE w Łodzi.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Recenzenci nie znają swoich tożsamości
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Na podstawie recenzji artykuł kierowany jest do druku, natomiast w przypadku odrzucenia artykułu nie jest on kierowany do publikacji. Po weryfikacji tekstu może on być zgłoszony do kolejnego numeru czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, raz w roku w numerze drugim czasopisma podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów współpracujących.

Tabela dla recenzenta [.pdf]